Σχετικά με το έργο

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ τις ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ.

Περισσότεροι από 5 εκατομμύρια άνθρωποι κάτω των 25 ετών είναι άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία “Rethinking Education” (2012), για να αναπτυχθούν “δεξιότητες για τον 21ο αιώνα”, απαιτείται η ανάπτυξη ικανοτήτων όπως η επιχειρηματικότητα, οι οποίες θα πρέπει να τύχουν σημαντικής προσοχής δεδομένου ότι ενισχύουν την απασχολησιμότητα. Ακόμα και αν η επιχειρηματικότητα συμπεριληφθεί στα εθνικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, παραμένει ακόμα ένα κενό προς γεφύρωση, το οποίο οφείλεται κυρίως στην έλλειψη επιτυχημένων εκπαιδευτικών μεθόδων.

Strategy Game Ως απάντηση σε αυτές τις ανάγκες, το Gamify Your Teaching στοχεύει να υποστηρίξει την επαγγελματική ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών που ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα. Επίσης, στοχεύει να ενισχύσει τη διδασκαλία με χρήση πληροφορικής μέσω μιας καινοτόμου παιδαγωγικής και διδακτικής προσέγγισης με τη χρήση παιγνιοποίησης.

Οι δραστηριότητες του έργου θα εμπλέξουν άμεσα επαγγελματίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτές καθώς επίσης και μαθητές. Το έργο έχει διάρκεια 2 ετών, από το Σεπτέμβρη του 2015 έως και το Σεπτέμβρη του 2017. Το έργο βασίζεται πάνω σε μία συνεργασία μεταξύ 7 Ευρωπαϊκών χωρών (Ρουμανία, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Ελλάδα) που στόχο έχουν να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν ένα παιχνίδι που θα αποτελέσει μία καινοτόμο μεθοδολογία διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας. Οι δραστηριότητες βασίζονται σε συγκεκριμένη έρευνα που θα διεξαχθεί από τους εταίρους και εξωτερικούς ειδικούς στο πεδίο της κοινωνικής έρευνας. Η έρευνα θα έχει ως στόχο να ανακαλύψει ποιες είναι οι απαιτήσεις του παιχνιδιού όπως το επίπεδο δεξιοτήτων πληροφορικής επαγγελματιών της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και τα γενικότερα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού. Ως αποτέλεσμα αυτού, θα παραχθεί μία Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών (Needs Analysis Report), η οποία  θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία του παιχνιδιού και του υλικού μάθησης για τους εκπαιδευτικούς. Επιπροσθέτως, μία συνταχθούν μελέτες επιτυχημένων επιχειρήσεων, η οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως παραδείγματα για τους μαθητές ώστε να ανοίξουν τις δικές τους επιχειρήσεις.

Παραδοτέα του έργου

  • O1 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών (Needs Analysis Report): η ανάλυση θα καθορίσει τις απαιτήσεις του παιχνιδιού (το απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων ΤΠΕ για τους εκπαιδευτές και γενικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού).
  • O2 Το Παιχνίδι (the Game): θα περιλαμβάνει 7 θεματικές ενότητες για τη διδασκαλία δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας χωρισμένες σε επίπεδα και βασισμένες σε σενάρια και, καθώς και ενσωματωμένο περιεχόμενο σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Κάθε επίπεδο στο παιχνίδι θα αποτελεί μία αυτόνομη «σκηνή», η οποία θα περιλαμβάνει την αντιμετώπιση θεμάτων και έναν αριθμό πιθανών μαθησιακών διαδρομών, καθώς και κατάλληλων μετρητών απόδοσης που θα καθορίζουν την ατομική επίδοση του κάθε παίκτη.
  • O3 Διδακτικό Υλικό για Επαγγελματίες Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο στοχεύει στο να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν το παιχνίδι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων επιχειρηματικότητας. Το υλικό θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή, διαθέσιμο στον ιστότοπο του έργου και απευθείας μέσω του παιχνιδιού.
  • O4 Συλλογή Μελετών Περιπτώσεων: αποτελείται από μία δημοσίευση που δείχνει τουλάχιστον 35 παραδείγματα επιτυχημένων επιχειρήσεων που θα χρησιμοποιηθούν ως έμπνευση και κίνητρο για την επιχειρηματική εκπαίδευση.

 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα:

Ο αντίκτυπος του έργου θα είναι σημαντικός: θα αναφέρεται συγκεκριμένα στους επαγγελματίες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και τους μαθητές που θα χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα για να ενισχύσουν αποτελεσματικά τις επιχειρηματικές δεξιότητες τους. Μακροπρόθεσμα το έργο θα έχει αντίκτυπο στην αύξηση της ανάληψης πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας, όχι μόνο σε σχέση με τους μαθητές που θα συμμετάσχουν στο έργο, αλλά επίσης σε σχέση με τους υπόλοιπους νέους που θα προσεγγίσει μέσω διαφορετικών καναλιών.

Επιπροσθέτως, το έργο είναι και μία ευκαιρία να αυξηθεί η συνεργασία μεταξύ των φορέων κατάρτισης, επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων και άλλων σχετικών φορέων στην Ευρώπη, επιτρέποντας την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών.